මෙරට පුද්ගලයකුට දුප්පත් නොවි සිටීමට රුපියල් 5,908ක් ඇති – ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

5000

මාසයකට රුපියල් 5,908 ක මුදලකින් පුද්ගලයෙකුට සිය මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට හැකි බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අලුත්ම වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයෙකුට දුප්පත් නොවී සිටීමට හෙවත් මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමය රුපියල් 5908 ක මුදලක් ප්‍රමාණවත් බවය.

2022 ජනවාරි මාසය සඳහා මෙරට දිස්ත්‍රික්ක අනුව දරිද්‍රතා සීමා ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අදාල වාර්තාව සකසා ඇත.

කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ එම මුදල රුපියල් 6414 ක් සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේදී එම මුදල රුපියල් 5,646කි.

Related posts