ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයෙන් සෞඛ්‍ය උපකරන

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ තරුණ සංවිධාය විසින් ලක්ෂපාන යුධ හමුදා කදවුරේ නිලධාරින්ගේ බාවිතය සදහා මුඛ ආවරණ, දැත් සේමේ ද්‍රව්‍ය ආදි සෞඛ්‍ය උපකරන ලබා දිම ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ කොටගල කාර්යාලයේදි  සිදු කරන ලදි.

කොවිඩ් වසංග තත්වයන් හමුවේ යුධ හමුදාව සිදු කරනු ලබන ජනතා සේවයට සුලු දායකත්වයක් හෝ ලබා දිමට ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ තරුණ සංවිධානය මගින් කරන ලද ඉල්ලිමක් මත වතු නිවාස ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ මුල්‍ය ආධාර මත මෙම ද්‍රව්‍ය ලබා දිම සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts