පෙර පාසල් විෂබිජ හරණයට

perapasal

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පෙර පාසල් දිනපතා විෂබිජ හරණයට ලක් කිරිමට එහි පාලිකාවන් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ උපදෙස් මත පෙර පාසල් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙසේ පෙර පාසල් ආරම්භ කිරිමට පෙර පෙර පාසල් විෂබිජ හරණයට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බව එම පෙර පාසල් පාලිකාවන් කිප දෙනකුම පවසන ලදි.

perapasal

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts