අද තෙල් ගන්න පුළුවන් තැන් මෙන්න

oil

හෙට (30) දිනයේ ඉන්ධන ලැබීමට නියමිත පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් ඓOC සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් සියල්ල පහතින් දැක්වේ.

Related posts