ඉදිරියේදී ආහාර පෝලිමක්

pan-piti

තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 35කින් තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ දමා ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්. කේ. ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

ඉදිරියේදී ආහාර පෝලිමක් ද ඇති විය හැකි බව කියූ එන්. කේ. ජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේ, ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව ය.

Related posts