ඉන්ධන නෑ.. රාජ්‍ය සේවකයන් කැදවීම සීමා කරයි

රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයට කැඳවීම සීමා කරන ලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.

පවතින ඉන්ධන අර්පුදය හා විදුලිය, ජලය ආදිය භාවිත සීමා කිරීමේ අරමුණින් මෙම දැනුම්දීම කර තිබේ.

Related posts