ඉන්ධන පෝලිමේ සිටි පුද්ගලයෙක් මරුට

death

මහනුවරදී ඉන්ධන ලබාගැනීමට පෝලිමේ සිටි 71 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් ද වැටී මියගොස් ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

අධික උෂ්ණත්වය නිසා ඇදවැටී මිය ගිය බව තවදුරටත්සදහන් වෙයි.

Related posts