එක් පාරිභෝගිකයෙකුට ලබා දෙන පරිප්පු ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 500යි

parippu

ලංකා සතොස මගින් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන පරිප්පු ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 500 දක්වා සීමා කර තිබේ.

බොහෝ ලංකා සතොස අලෙවිසැල් වල සීමා කර ප්‍රමාණයට හෝ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට නොමැති බවද ඔවුහු සඳහන් කරති.

Related posts