කිරිපිටි මිල යළි ඉහළට

milk

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 1345 සිට 1945 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, ග්‍රෑම් 400ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 540 සිට 800 දක්වා වැඩි කිරීමට ආනයනකරුවෝ තීරණය කරයි.

කිරිපිටි ආනයනයකරුවන් පැවසුවේ ලෝක වෙළෙදපොළේ කිරිපිටි කිලෝවක මිල ඩොලර් 2.80 සිට ඩොලර් 5.30 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

Related posts