කොළඹට ඇදිරිනීතිය

curfew

දකුණු කොළඹ, මැද කොළඹ සහ උතුරු කොළඹට මේ වනවිට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

Related posts