කෝපා කමිටුව වර්තාව අද(20) මැති සබේට

books

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් කැඳවන ලද රාජ්‍ය ආයතන 7ක සහ එක් විශේෂ විගණන වාර්තාවක විමර්ශනයන් පිළිබඳ තොරතුරු කෝපා කමිටුවේ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභා වාරයේ පළමු වාර්තාව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් අද(20) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Related posts