ගැස් පැමිණීමත් සමඟ උණුසුම්කාරි තත්වයක්

gas

දින කිපයනට පසුව හැටන් නගරයට ගැස් පැමිනිමත් සමග එම ගැස් ලබා ගැනිමට යාමේදි ජනතාව හා ගැස් අලෙවි නියෝජිතයන් අතර දැඩි උණුසුම්කාරි තත්වයක් හට ගෙන ඇත.

දින කිලයකට පසුව 19වන දින හැටන් නගරයට ගැස් පැමිනිමත් සමග මෙමතත්වයන් හට ගත් අතර මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ ලැබෙන ගැස් නිසි ලෙස ජනතාවට ලබා නොදි හිතවත් අයට ගැස් ලබාදිම් සිදු කරන බවත්ය.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි අදහස්දක්වන නගරයේ ගැස් අලෙවි නියෝජිතයන් පවසනුයේ නිසි ලෙස ගැස් තොග නොලැබෙන බවත් සිලින්ඩර සීමිත ප්‍රමාණයක් පමනක් දින කිපයකට පසුව ලැබුන බවත්ය.

එසේ ලැබුන සිමිත ගැස් සිලින්ඩර් ප්‍රමාණය ටෝකන් ක්‍රමය යටතේ බේදා දිමට පියවර ගත් බවත් එම තත්වයන් මත ගැස් ලබා ගැනිමට පැමිනි සියලුම දෙනාට ගැස් ලබා දිමට නොහැකිවු බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts