ගෑස් කර්මාන්තශාලා වලට පමණයි.. පෝලිම්වල ඉන්න එපා

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර වෙළෙඳ පළට නිකුත් නොකරන නිසා තවදුරටත් ගෑස් සිලින්ඩර මිලදී ගැනීම සඳහා පෝලිම්වල රැඳී නොසිටින ලෙස ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් ඉල්ලා සිටින බව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ඉල්ලා සිටී.

ඇතිව තිබෙන ගෑස් අර්බුදය මත කර්මාන්තශාලා පමණක් සඳහා පමණක් ගෑස් සපයන බව ද  ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම සදහන් කරයි.

Related posts