දින හතරකට පසුව හැටන් අයි.ඕ.සී ඉන්ධන පිරවුම් හලට ඩිසල් ලැබෙයි

ioc-hatton

හැටන් අයි.ඕ.සී ඉන්ධන පිරවුම් හලට දින හතරකට පසුව ඩිසල් ලැබිමත් සමග එම ඩිසල් ලබා ගැනිම සදහා ප්‍රදේශයේ රථ වාහන හිමියන් තමන්ට අවශ්‍ය ඩිසල් ලබා ගැනිමට එම ඉන්ධන හල අසල රථ වාහන පෝලිමේ තබා ගෙන සිටින අයුරු 31වන දින දැකගන්නට ලැබින.

ඩිසල් ලබා ගැනිම සදහා මෙසේ රථ වාහන පොලිමේ තබා ගෙන සිටින අතර ඉන්දන හලේ ආරක්ෂාව සදහා යුධ හමුදා නිලධාරින්ද යොදවා තිබුනි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts