දුම්රිය ගමන්වාර 22ක් අවලංගු වෙයි

train-strike

අද දිනයේ සැලසුම් කළ දුම්රිය ගමන් වාර 22ක් අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් මතුව ඇති ප්‍රවාහන ගැටලු හේතුවෙන් කාර්යය මණ්ඩලයට සේවයට පැමිණීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් මෙලෙස දුම්රිය ගමන්වාර අවලංගු වී ඇත.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර සිටියේ අවලංගු වූ දුම්රිය ගමන්වාර අතර කාර්යාල දුම්රිය කිහිපයක් ද වන බවයි.

Related posts