නැවතත් විදුලි සැපයුම යළි අර්බුදයක

kelanitissa power station

කැලණිතිස්ස බලාගාර සංකිර්ණ‍යේ ද්විත්ව චක්‍රිය බලාගාරය ඇතුළු බලාගාර කිහිපයක් මේ වනවිට අක්‍රිය කර ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

ඇන්ඩෲ නවමනි මහතා සඳහන් කළේ, ඩීසල් හා නැප්ටා නොමැතිවීම ‍මීට හේතු වී ඇති බවයි.

මතුගම, කොළොන්නාව හා තුල්හිරිය බලාගාර ද ඒ අක්‍රිය කළ බලාගාර අතර වන බව ද සදහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් ජාතික පද්ධතියට මෙගාවොට් 200 ක් පමණ අහිමි වි තිබේ.

 

Related posts