නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක ලෙස කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා තේරී පත්විය.

රංජිත් සියඹලාපිටිය මන්ත්‍රීවරයාට ජන්ද 148ක් ද සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයෙන් නම් කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර්ට ජන්ද 65ක් ලැබී තිබුණා.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 83 ක් ලබා රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට පත්විය.

තමා ජනතාව වෙනුවෙන් ඡන්දයට නැවත ඉදිරිපත්වූ බවත් උදේ වනතුරු තමා දැන සිටියේ විපක්ෂය තමන්ට ඡන්දය දෙන බවක් යයි සියඹලාපිටිය මන්ත්‍රීවරයා ඡන්දය ජයගැනීමෙන් පසු කීය.

Related posts