පළමු පාසල් වාරය හෙට අවසන්

school

රජයේ පාසලල්වල මෙම වසරේ පළමු පාසල් වාරයේ පළමු අදියර හෙට (20) අවසන් වන බවත් පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර ජුනි 6 වැනිදා ආරම්භ වන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

Related posts