පාරේ සුදු ඉරි අදින්න මිල වැඩිම ටෙන්ඩරයකට අනුමැතිය

sudu-ira

ප්‍රධාන පෙලේ මාර්ගයක සුදු ඉරි ඇඳීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී අඩියක් රුපියල් අටකට පින්තාරු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ ටෙන්ඩරය නොසලකා හැර අඩියක් රුපියල් තිස් දෙකකට පින්තාරු කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

අඩියක් රුපියල් තිස් දෙක ගණනේ පින්තාරු දීමට භාරගත් ආයතනය නැවතත් අඩිය රුපියල් අට බැගින් පින්තාරු කිරීම සඳහා උප කොන්ත‍්‍රාත් කරුවකුට භාරදී ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.

කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා ගෙන ඇති ආයතනය ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලනඥයකුගේ සමීප හිතවතෙකුගේ යයිද සදහන්ය.

Related posts