පාසල් වල සාපෙළ හා උසස්පෙළ නොවැම්බර් 8 වැනිදා ඇරඹේ

school3

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 10,11,12 සහ 13 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යයන කටයුතු නොවැම්බර් 8 වැනිදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Related posts