බස්නාහිර පළාතටම පොලිස් ඇඳිරිනීතිය – දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ ආරම්භ වෙයි

isolated areas in colombo

බස්නාහිර පළාත ම ආවරණය වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ.

අරගල භුමියට හමුදා අනුකණ්ඩ කැදවයි. මේ අතර ජාතික රෝහලේ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ වී ඇත.තැපැල් සේවකයන් දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජයක් ද කොළඹ අලුත් කඩේ ඉදිරිපිට නීතිඥවරුන්ද උද්ඝෝෂණ මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇත.

Related posts