භූමිතෙල් ඉල්ලා ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවයක් – බේස්ලයින් අවහිර වෙයි

basekbe

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ඔරුගොඩවත්ත මංසන්දියෙන් බේස්ලයින් මාර්ගය අවහිර වී තිබේ.

භූමිතෙල් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ප්‍රදේශවාසීන් සිදුකරන විරෝධතාවයක් මීට හේතු වී ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

Related posts