මත්පැන් ඉල්ලූම 30% කින් අඩු වෙයි

mathpan

රට තුළ මෑත කාලීනව මත්පැන් මිල වැඩිවීම සහ රටේ ජනතාවගේ ආදායම් අඩු වීම හේතුවෙන් මත්පැන් ඉල්ලූම 30% කින් පමණ අඩු වී ඇති බව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබෙනවා.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉලක්කගත ආදායමට ළගාවීමේදී ගැටලූ කිහිපයක් ඇති වී තිබෙන බවත් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇති එතනෝල් ප්‍රමාණය සීමාසහිත වීම, ඩීසල් සහ දැවි තෙල් සීමාසහිත වීම සහ බෙදාහැරීමේදී ඇති ගැටලූ මීට හේතු වී ඇති බවත් නිලධාරීන් සඳහන් කරයි.

Related posts