මත්පැන් සම්බන්ධයෙන් ගත් නවතම තීරණය

sura

දේශීය හා විදේශීය මත්පැන්වල ප්‍රමිතිය නිශ්චිත කාලයකට වරක් පරීක්ෂා කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙන අතර ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝපා කමිටුව මගින් මත්පැන්වලට අදාළ ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යන ලෙසට දුන් උපදෙස්වලට අනුවයි.

ඒ අනුව දිවයින පුරා මත්පැන් අලෙවිසැල්, නිෂ්පාදනාගාර සහ බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානවල සාම්පල පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන බවත් නියමිත ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කර ඇති මත්පැන් අලෙවිසැල් සහ නිෂ්පාදනාගාරවලට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවත් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

Related posts