නව අධිවේගී මාර්ගයේ බස් සේවා අද(24) සිට – ගාස්තු මෙන්න

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ මාතර, ගොඩගම සිට හම්බන්තොට, බරවකුඹුක දක්වා කොටසේ බස් සේවා අද(24) සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

අද පෙරවරුවේ බස් සේවාවන් ආරම්භ වන්නේ තංගල්ල බස් නැවතුම්පොළේ සිටයි.

තංගල්ල සිට කොළඹට රුපියල් 680 ක් ද තංගල්ල සිට මාකුඹුර දක්වා 610ක් ද  හම්බන්තොට සිට කොළඹට රුපියල් 880ක් ද හම්බන්තොට සිට මාකුඹුර දක්වා රුපියල් 810 ක් ද ගාස්තු අය කරන බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ය.

 

Related posts