ලිට්‍රො ගෑස් සමාගමෙන් දුරකථන අංකයක්

1311-1

හදිසි අවස්ථාවකදී ඇමතුම් ලබාගැනීමට ලිට්‍රො ගෑස් සමාගම විසින් පාරිභෝගික ජනතාව වෙත හදිසි දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම නව දුරකථන අංකය වන්නේ 1311යි.

Related posts