ලෝක බැංකුවෙන් මහ කන්නෙට යූරියා

agriculture

මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය යූරියා පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ආධාර කිරීමට ලෝක බැංකුව පොරොන්දු වුණු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි.

 

Related posts