වහාම ක්‍රියාත්මක වන පදිරි දිවයිනටම පොලිස් ඇඳිරිනීතිය

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පදිරි මේ මොහොතේ සිට දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ.

Related posts