වෙළෙද භාණ්ඩ වලට ගැසට්ටුවක්

gazet echannelling sooriyan news topjobs sinhala typing sinhala typing slt usage slt usage www ikman lk sinhala to english mp3 juice

සියලු වෙළඳ භාණ්ඩ වල ඇසුරුමේ උපරිම සිල්ලර මිල බර පරිමාව නිෂ්පාදන දිනය සහ ඇසුරුම් කළ දිනය නිෂ්පාදකයාගෙන් නම ලිපිනය ඇතුළු තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු බවට ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත .මෙය ජූලි මස 28 වන දා සිට බලපැවැත්වේ.

Related posts