සපුගස්කන්ද යළිත් නවතී

sapugaskanda devdoc net

සපුගස්කන්ද දැවිතෙල් විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍ර දෙකේම විදුලි නිෂ්පාදනය අවහිර වී තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රී සිට විදුලි ජනනය අවහිර වී තිබෙන්නේ දැවිතෙල් නොමැති වීම හේතුවෙනි.

මෙම බලාගාරයේ විදුලි නිෂ්පාදනය අවහිර වීම හේතුවෙන් දෛනිකව ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට අහිමි වන ධාරිතාවය මෙගාවොට් 100 කි.

එම විදුලි බලාගරය සතුව දැවිතෙල් තිබුණේ ඊයේ රාත්‍රී 08 දක්වා විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා පමණි.

මේ අතර කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ විදුලි ජනන කටයුතු නැවතත් ආරම්බ කර තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් තොග ඊයේ දිනයේ සිට තෙල් සංස්ථාව මගින් ලබා දී තිබෙනවා.

Related posts