සාලිය පුර අබලන් තත්වයේ පවතින පඩි පෙල් මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කරයි

kree

හැටන් සාලිය පුර අබලන් තත්වයේ පවතින පඩි පෙල් මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් මාර්ගයක් ලෙස නවිකරනය කිරිමට හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මෙම පඩි පෙල් මාර්ගය වසර 30ක් පමන පැරනි මාර්ගයක් වන අතර මෙම මාර්ගය මෙසේ අබලන් තත්වයන්ට පත් විමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

එම තත්වයන් පිලිබදව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට දැනුම්දිමෙන් පසු මෙම මාර්ගය මෙසේ නවි කිරිමට නගර සභාව මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දැක්වු හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ වසර 30ක් පමන පැරනි මෙම පඩි පෙල් මාර්ගය අබලන් තත්වයේ පවතින බැවින් සිදුවන අසිරුතාවයන් පිලිබදව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් කරන ලද දැනුම් දිම් මත මෙම පඩි පෙල් මාර්ගය කඩා එහි කොන්ක්‍රිට් මාර්ගයක් ඉදි කිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

මෙම කොන්ක්‍රිට් මාර්ගය ඉදි කිරිම සදහා රුපියල් ලක්ෂ 25ක් පමන වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති බවත් එම මුදල නගර සභා අරමුදලින් වැය කර මෙම මාර්ගය නවිකරනය කිරිමට පියවර ගන්නා බවත්ය.

මෙම මාර්ගය නවිකරනය කිරිමේදි දැනට පවතින ප්‍රමානයට වඩා මාර්ගය පුලුල් වන බවත් එසේ මාර්ගය පුලුල් කිරිමට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමානයන් එම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුන් ඔවුන්ගේ ඉඩම්වලින් ලබා දිමට කැමැත්ත පලකර ඇති බවද සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts