හර්තාලයට නිසි ප්‍රතිචාර නොමැති වුවහොත් අඛණ්ඩ වර්ජනයක්

ravi kumudesh

අනිද්දා පැවැත්වීමට නියමිත පැය විසි හතරක හර්තාලය සහ දීප ව්‍යාප්ත ඒකාබද්ධ වැඩ වර්ජනයට නිසි ප්‍රතිචාර නොමැති වුවහොත් අඛණ්ඩ වර්ජනයක් සහ අඛණ්ඩ හර්තාලයක් පැවැත්වීමට වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මැයි 11 වනදා සිට එම අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනය ක්‍රි යාත්මක කරන බවයි වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කැදවුම්කරු රවී කුමුදේශ් කියා සිටියේ.

Related posts