‘හොරු ගෝ ගම’ පිහිටුවයි

ජනාධිපතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස බල කරමින් අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දියත උයන් අසල මේ වන විටත් සිය විරෝධතාවයේ නියැලෙමින් සිටිනවා.

බත්තරමුල්ල පොල්දූව මංසන්ධියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන ප්‍රවේශ මාර්ගය ආසන්නයේ විරෝධතාකරුවන් හොරු ගෝ ගම’ ලෙස නම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ඊයේ පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවල නිරත වුණි.

Related posts