අනවසර පොලිස් සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම්වලට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග

social-media

පොලීසිය හා සම්බන්ධව සිවිල් පුද්ගලයින් පවත්වාගෙන යන සියලුම සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් අවහිර කිරීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

සති 02 ක් ඇතුළත ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා එවැනි ගිණුම් පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටයි එම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව සිවිල් පුද්ගලයින්ට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නම කුමන හෝ ආකාරයකින් භාවිත කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම තහනම් වනු ඇති.

දැනට එවැනි ගිණුම් 50 ක් පමණ පවත්වා ගෙන යන බවට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව ද වාර්තා වී ඇත.

Related posts