මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ ඉවතට

rambe

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි විද්‍යා පීඨයේ මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ දැරූ සියලු තනතුරුවලින්, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි.

Related posts