විදුලි බිල අඩුකරගත හැකි ක්‍රමයක්

light

විදුලි බිල අඩුකර ගැනීම සඳහා සිය සුරතලුන්ව තුරුල් කර ගැනීම හෝ ව්‍යායාම කිරීම කළයුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය බලශක්ති සැපයුම් සමාගමක් සිය පාරිභෝගිකයන් යෝජනා කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම සමාගම එම උපදෙස සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය පැවසුවේය.

OVO Energy මව් සමාගම සතු SSE සමාගම ශීත ඝෘතුවෙදී උණුසුම ලබාගැනීමට උපකාරී වන පහසු සහ වියදම් අවම ක්‍රම” 10ක් සිය පාරිභෝගිකයින් වෙත යවා තිබුණි.

ඕට් අනුභව කිරීම, එක තැන උඩ පැනීම, මෙන්ම සුරතල් සතුන්ව තුරුල් කරගෙන සිටීම එම ක්‍රමවේදවලට ඇතුළත් ය.

Related posts