අරක්කු , බියර් ඇතුළු මත්පැන් මිල ගණන් ඉහළට

arrack1

2022 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනාවන්ට අනුව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මද්‍යසාර සඳහා පනවා තිබූ බදු මුදල් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව මත්පැන් වර්ග එක් ලීටරයක් සඳහා බදු මුදල් වැඩි වන ආකාරය පහත පරිදි වේ.

දේශීය වශයෙන් විශේෂ අරක්කු සඳහා පනවා තිබූ රුපියල් 3,800ක එක් මද්‍යසාර ලීටරයක් සඳහා වූ බද්ද රුපියල් 380 කින් ඉහළට ඒ් අනුව නව බද්ද රුපියල් 4,180 ක්.

තල්, පොල් හා පදම් කළ අරක්කු සඳහා තිබූ රු. 4,050ක බද්ද රුපියල් 410කින් ඉහළට  නව බද්ද රුපියල් 4,460 ක්.

මෙරට නිපදවන විස්කි, බ්‍රැන්ඩි, ජිම්, රම් විදේශීය මත්පැන් මත අයකරන 4,150ක තිබූ බද්ද 420 කින් ඉහළට  නව බද්ද රුපියල් 4,570 ක්.

5%කට වඩා මධ්‍යසාර ප්‍රතිශතය අඩු බියර් වර්ග මත රුපියල් 3,200ක් වශයෙන් පනවා තිබූ බද්ද 3,300 දක්වා රුපියල් 100කින් ඉහළට.

5%කට වඩා මධ්‍යසාර ප්‍රතිශතයකින් වැඩි බියර් මත රුපියල් 3,200ක්ව පැවති බද්ද රුපියල් 3,450 දක්වා රුපියල් 250 කින් ඉහළට.

ලීටරයක් මත පනවා තිබූ බදු වැඩි කිරීම අනුව ඒ ඒ මත්පැන්වල අඩංගු වන මධ්‍යසාරවල ප්‍රතිශතය අනුව නිෂ්පාදකයින් විසින් සිල්ලර මිල හා තොග මිල තීරණය කිරීමෙන් පසු සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැනුම් දිය යුතු බවයි.

මෙම නව බදු සංශෝධනය ඊයේ (13) සිට බලාත්මකයි.

Related posts