විදුලි බිල පදනම් කරගෙන පවුලකට මාසකට ගෑස් සිලින්ඩරයක්

gas

විදුලි බිල පදනම් කරගෙන පවුලකට මාසකට ගෑස් සිලින්ඩරයක් ලැබෙන ආකාරයේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ උසස් නිලධාරියෙක් ප්‍රධාන පුවත්පතකට පවසා ඇත.

රට මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ නිර්මාණ වී තිබෙන තත්වය අනුව ඇතැම් පුද්ගලයන් එකවර ගෑස් සිලින්ඩර කීපයක් ලබාගැනීම සහ ඇතැමුන් ගෑස් සිලින්ඩර වැඩි මිලට අළෙවි කිරීමේ කූට ව්‍යාපාරයක් ගෙන යෑම පිළිබඳව අවදානය යොමු කර මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එම නිලධාරියා කීය.

Related posts