කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල තවත් ඉහළට

milk

ග්‍රෑම් 400 ක ආනයනික කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 1,020 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මේ අතර කිලෝ එකක කිරි පිටි පැකට්ටුවක මිලද රුපියල් 2,545 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

Related posts