භාණ්ඩ මිල තවත් ඉහළ යා හැකි බැවින් අදාළ චක්‍රලේඛ අහෝසි කරන්න

food

මුදල් අමාත්‍යංශයත් මහා භාණ්ඩාගාරයත් ගෙන ඇති ඇතැම් තීරණ නිසා තව දින කිහිපයකින් භාණ්ඩ මිල ඉහළ යා හැකි බැවින් ඊට අදාළව නිකුත් කර ඇති චක්‍ර ලේඛ අහෝසි කරන ලෙස අලුතින් පත් කෙරුණු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම් කමිටුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යෝජනා කර තිබේ.

අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව තුළ හටගෙන ඇති ගැටලුව පිළිබඳ එම කමිටුව අගමැතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ කඩිනම් වාර්තාවේ මෙම යෝජනාව ඇතුළත් කර තිබේ.

Related posts