කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සිකුරාදාට වැසේ

kamkaru-karyalaya

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම කාර්යාල සිකුරාදා දින වසා තැබීමට තීරණය කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් බී.කේ. ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා සඳහන් කලේ පවතින සම්පත් හිඟය මත රාජ්‍ය වියදම අවම කිරීමට රාජය ආයතනවල කාර්යය මණ්ඩලය කැඳවීම සීමා කිරීම සඳහා නිකුත් කළ රාජය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව මෙම පියවර ගත් බවයි.

Related posts