නීතිය පාසල් විෂය නිර්දේශයට

law

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කිරීම 2023 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ සමඟ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දූරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය වෙනම විෂයයක් ලෙස පාසල් විෂය මාලාවට ඇතුළත් නොවන බව ද 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වෙන පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂය නිර්දේශය සඳහා එහි කොටස් ඇතුළත් කෙරෙන බව ද ආචාර්ය උපාලි එම්. සේදර මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

මීට අමතරව, 2023 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විෂය ඒකක (Module) යටතේ ද මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට හැකියාව පවතින බව ද ආචාර්ය උපාලි එම්. සේදර මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

Related posts