ගෑස් පැමිණිලි මානව හිමිකම් කොමිසමට

gas pike skyward

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

ඒ ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ඇතුළු සමාජ ක්‍රියාකාරීන් කිහිපදෙනෙකු ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල ඇතිවූ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ආයතනවල නොසැලකිල්ල පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන ලෙස ගොනු කරන ලද පැමිණීල්ලකට අදාළවයි.

සෙසු භාණ්ඩවල මෙන්ම ගෑස් සිලින්ඩරවලද ඇසුරුම් දිනය සහ එහි අන්තර්තය සටහන් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඔවුන් පැමිණිල්ල ගොනු කොට තිබේ.

Related posts