වරාය සේවකයින් වසරකට මිලියන සියයක කෑම කයි

වරාය සේවකයින්ට ලබාදෙන ආහාරවේල සඳහා වසරකට මිලියන සියයක පමණ මුදලක් වැඩිපුර වැය වන බව වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක පවසයි.

මේ වන විට වරාය සේවකයින් සඳහා ලබා දෙන ආහාර වේලට වරාය අධිකාරිය විසින් රුපියල් මිලියන එකසිය හතලිහක් (මි. 140) පමණ වැය කරන බව පවසා තිබේ.

නමුත් මෙපමණ මුදලක් මෙම ආහාර වේල ලබාදීම සඳහා වැය කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බවත් එය රුපියල් මිලියන හතලිහකින් පමණ ලබාදීමට හැකි බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

Related posts