2022 අයවැය සම්මතයි

sl new leak

අයවැය තුන්වන වර කියවීම ඊයේ(10) පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 93 කින් සම්මත විය.

ඒ අනුවඅයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 157 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 64 කි.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස්වනු ලබන්නේ , 2022 ජනවාරි 11 වැනිදා ය.

Related posts