ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ ජය ගුවන් හමුදාවට

guwan-hamudawa

මෙවර ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ පිරිමි සහ කාන්තා ඉසව් දෙකෙහිම ශූරතාවය දීනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සමත්ව තිබේ.

Related posts