හතුරුසිංහ ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් වන්දි ඉල්ලයි

තමා හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අතර පැවැති ගිවිසුම නීතිවිරෝධී ආකාරයෙන් අවසන් කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 5 වන්දි ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

නියමිත කාලයට පෙර සිය ගිවිසුම අවලංගු කිරීම හමුවේ තමන් බලවත් ලෙස අපකීර්තියකට පත්වූ බැවින් මෙවැනි වන්දියක් ඉල්ලා සිටින බවයි හතුරුසිංහ මහතා ප‍්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ.

 

Related posts