ඉන්දියාව සමග බැරි නිසා මෙරට යුක්රේන කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කරයි

ඉන්දියාව සමග බැරි නිසා මෙරට යුක්රේන කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ යුක්රේන තානාපති කාර්යාලයක් තාවකාලිකව ස්ථාපිත කිරීමට එකඟතාවට පැමිණ තිබේ. ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියේ පිහිටා යුකේ‍්‍රන තානාපති කාර්යාලය හරහා මෙරට සිටින යුක්‍රේන ජාතිකයන්ගේ වීසා ගැටලු ප්‍රමුඛ සෙසු ප්‍රශ්න විසඳීම අපහසු කරුණක් වීම හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.