අලි ගම් වැදීම පාලනය කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය

මහවැලි කලාපයේ  ගොවි ජනතාවගේ  සමාජීය  ප්‍රශ්නයක්ව පවතින වන අලි ගම් වැදීම පාලනය කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර අලි වැට සංවර්ධනය කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය ක් පොළොන්නරුව,  වැලිකන්ද, කන්දකාඩුව  ප්‍රදේශයේ දී මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇළවේලි හා ජනාවාස පොදුයටිතලපහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගමලත් මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භකෙරිණි.. මෙම ව්‍යාපෘතිය   ශ්‍රී ලංකා නව  නිපැයුම් කරුවන් ගේ කොමිසමේ සහ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ සහාය  ඇතිව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය  විසින් අරඹනු ලැබීය. මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ,  මඟින් සංවර්ධනය කෙරෙන  විදුලි වැට කිලෝමීටර් එකක දුරක් සඳහා  සාමාන්‍ය , විදුලි  වැට සඳහා  වැය කරන…

Read More