දුෂ් තොරතුරු වලින් පුද්ගලයින්ගේ ජිවිත පවා අනතුරට ලක්විය හැක

fakenews

දුෂ් තොරතුරු වලින් පුද්ගලයින්ගේ ජිවිත පවා අනතුරට හෙලිය හැකි බව සිටිසන් ෆැක්ට් චෙක්හි  සහාය සංස්කාරක මනෙෂ්කා බොර්ම් මහත්මිය පවසයි. ඇය පවසන්නේ මේ දුෂ් තොරතුරු මේ වන විට සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වීමක් / ව්‍යාප්ත වීමක් පවතින බවත් එකම දේ විවිධ අයුරින් සංසරණය වන බවත්ය. නිදසුනක් ලෙස අයි.ඩි. එච් රෝහලෙන් ලබා දුන් බෙහෙත් වට්ටෝරු කියා එක්තරා බෙහෙත් වල නම් සඳහන් වන බවත් සැබවින්ම රෝහලෙන් එවැනි වට්ටෝරුවක් ලබා දී නොමැති බවද ඇය පෙන්වා දෙයි. එමෙන්ම මේ ආකාරයටම පොලිසියේ ලාංජනය භාවිතා කර පොලිසියෙන් උපදෙස් කියා බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් පහුගිය දිනවල දකින්නට ලැබුණද සැබවින්ම පොලිසියෙන් එවන් දෙයක් නිකුත්…

Read More